Objectius

Objectiu 1

Promoure la convivència positiva i la cohesió entre persones diverses per raó d’origen, edat, sexe, gènere, creences religioses i/o capacitats, entre d’altres.

Objectiu 2

Posar en evidència la riquesa que aporta la diversitat a la nostra societat.

Objectiu 3

Oferir una experiència de contacte directe a persones diverses que d’una altra manera no coincidirien.

Metodologia

El projecte consisteix en una sèrie de tallers en els que participa un grup de persones, en el qual es realitzen diferents activitats d’interacció lúdica i diàleg orientades al coneixement mutu i la creació conjunta a partir de diferents disciplines (pintura, música, teatre, esports, fotografia, dansa, cuina, etc.).

Per tal d’assolir els objectius del projecte, les persones participants s’han de comprometre a participar en totes les sessions.

La dinamització de les sessions es fonamenta en una perspectiva social de les arts, especialment del teatre social o de l’oprimit (A. Boal, 1974).

Fonaments

Vincles es fonamenta en diverses aportacions teòriques provinents dels camps de la psicologia social, la pedagogia, l’antropologia i el treball comunitari, entre d’altres, de les que destaquem especialment:

La teoria del contacte intergrupal (Allport, 1954), com a estratègia per desmuntar els estereotips entre persones diverses a través d’espais de trobada igualitària i el plantejament d’objectius comuns.

La participació comunitària, inspirada en la «Pedagogia de l’Oprimit» (Freire, 1970), segons la qual les persones han de participar en la presa de decisions de les qüestions que els hi pertoquen, tal com també planteja la perspectiva de l’apoderament (Rowlands, 1995).

I la perspectiva intercultural (Giménez, 2006), que afirma que per construir una convivència intercultural positiva s’han de garantir i respectar els principis de la igualtat de drets i deures per a totes les persones, el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva.

Premis

A la web del projecte en els IX Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual de la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC); any 2017.

La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual convoca anualment els Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual a fi i efecte de promoure una millor representació i participació normalitzada de persones i contextos culturals diversos així com sobre els processos migratoris en els mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya.

“La página web dóna a conèixer el projecte, així com els principis en què és fonamenta, és a dir, els valors de la convivència intercultural. El jurat ha pres en consideració la visió de la interculturalitat i la migració de les persones que mostra el projecte, que ajuda a trencar falsos estereotips, tòpics i rumors”

Al projecte en la XIV edició del premis Francesc Candel de la Fundació Carulla; any 2018.

Els Premis Francesc Candel s’atorguen anualment a projectes i experiències reeixits d’entitats i institucions que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres migrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país (llengua, tradicions, geografia i història, valors socioculturals), la sensibilització sobre la cultura de la migració, la participació de dones i joves migrants, una visió positiva de la migració als mitjans de comunicació i el sentiment de pertinença.

“El projecte promou el coneixement mutu i l’eliminació d’estereotips a través d’espais en què persones molt diverses realitzen activitats inspirades en disciplines artístiques”.